Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Business Roundtable

Dünya’nın kaynakları gün geçtikçe azalıyor. Eğer harekete geçmezsek, dünyanın bütün kaynaklarını 2050’ye kadar tüketmiş olacağız. Dolayısıyla, sürdürülebilir bir gelecek arzu ediyorsak, bugüne kadar süregelen alışkanlıklarımızı değiştirmenin zamanı çoktan geldi bile. Bireylerin, sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörün, kamu kuruluşlarının ve uluslararası organizasyonların olarak bu konuda harekete geçme kararlılığı gün geçtikçe artıyor.

Bireylerin alışkanlıklarını değiştirebilmek için çeşitli çalışmalar söz konusu. Bunlardan birisi de Global Footprint Network’un oluşturduğu kişinin ekolojik ayak izini ölçen, farkındalığını artıran, sürdürülebilir bir dünyaya katkı sunmasını sağlayacak aksiyon adımlarını ortaya koyan uygulama.

Web sitesinden ulaşabildiğiniz uygulama aşağıdaki gibi bir sonuç size sunuyor. Bu çalışmalar kıymetli, fakat sadece bireysel değişimler ne yazık ki yeterli değil…

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmamız için ortaya koyduğu hedeflere erişmek için atılan tekil adımlar olmakla birlikte, kolektif bir yaklaşımı da zorunlu kılıyor. Özellikle, iş dünyası liderlerinin kolektif yaklaşımın öncülüğünü yapması önemli. Bugünlerde bu öncülüğün önemli göstergesi olan bir bildirgeye Amerika’da imza atıldı: Business Roundtable. 15 milyon çalışanı ve 7 trilyon dolar yıllık cirosuyla, 181 Amerikan şirketi değişimin öncüleri. 19 Ağustos 2019 tarihinde imzaladıkları bildirgede geçen şu cümle çok kıymetli bir taahhütün altına girdiklerini ifade ediyor:

Her bir kurumun altına imzasını attığı bu bildirge önemli. Çünkü, bir değişimin göstergesi. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde 15 Eylül 2015 tarihinde yaptığı konuşmada Dr. Argüden’in de savunduğu üzere, önceden “Business of business is business.” iken, artık “Doing good is good business.”. Yani, bir işi sadece yapmak yeterli değil. Kurum kendine, paydaşlarına, bulunduğu coğrafyaya, ülkeye ve topluma duyarlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmek zorunda. Fakat, yaptığımız Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi araştırması da gösteriyor ki, daha çok küresel sürdürülebilirlik liderleri sürdürülebilirliği ajandalarının baş köşesinde tutmalı.

Amerika, Almanya, Çin, Güney Afrika, İngiltere ve Türkiye’den küresel sürdürülebilirlik liderlerini tamamen kendi raporları üzerinden incelediğimiz Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi©’nde ortaya koyduğumuz resim de bunu destekler nitelikte[1]. Özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri(SKH) ile ilgili olan sonuç önemli:

Bununla birlikte, yönetim kurulu seviyesinde sürdürülebilirlik yetkinliği olan şirketler ise sadece %31.

Sürdürülebilirliğin bir kültür olarak kuruma yayılmasını sağlamak adına, Küresel Sürdürülebilirlik Liderleri henüz yavaş ilerliyor. Bu ilerleyişin hızlanması gerekiyor. Sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak için özel sektörün sahiplenmesi ve adım atması çok gerekli ve önemli.

Tüm bu nedenlerle, Business Roundtable oluşumunu çok kıymetli buluyoruz, daha iyi bir dünya için, sorumluluk alan bir iş dünyasını destekliyoruz.

[1]Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi© hakkında daha fazla bilgi için http://sgscorecard.argudenacademy.org/tr ziyaret edebilirsiniz.

YAZAR
Dr. Fatma ÖĞÜCÜ ŞEN
Argüden Yönetişim Akademisi, Araştırma Direktörü

--

--

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)