COVID-19 Salgını ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Kaynak Sıkıntısı Yaşarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Nasıl Odaklanacağız?

Kriz Uzun Vadeli Bakış Açısı Kazanılmasına Yardımcı Olacak mı? SKA’lar Üzerine Daha Fazla Odaklanma Sağlayacak mı?

--

--

--

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Yönetişim Bloğu

Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)

More from Medium

Why is consistency so hard?

Educators and Challenges in a Post Covid Society

Wearables and stereotypes: gender, social class and more.

Orchard Aven