“Yönetişim” de nereden çıktı dediğinizi duyar gibiyim. “Yönetim” yazacaktı da yanlışlıkla arada ş harfine mi basıldı? Ya da “iletişim” ve “yönetim” kelimelerinin birleşimi mi? Yoksa “bilişim” ve “yönetim” kavramları mı bir araya geldi?

Temel kavramlar yapılandırılarak etkili ve kalıcı bir öğrenme sağlanır. Bu doğrultuda gelin “Yönetişimi” anlamak için bazı temel kavramları inceleyelim ve yapılandıralım.

Governance = Yönetişim

Yönetişim, yönlendirme ve gözetme (guidance & oversight) kavramlarını içerir. Etimolojik olarak ‘Governance’ kelimesi ise eski Yunancada yönlendirme (steering, guiding) mânasına gelen ‘kybernao’ kelimesinden gelir. Kontrol ve gözetim (control & oversight) kavramları ile de alâkalıdır.

Yönetim ≠ Yönetişim

Çoğunlukla governance ve management kelimelerinin her…


Çevresel endişelerin arttığı bir çağda, işletmelerin tükettikleri kaynaklara ve ürettikleri ürünlerin uzun vadeli etkilerine özen göstermeleri gerekli hale geldi. Bu endişeler, mevcut küresel krizle birleştiğinde, sadece iş dünyasını değil, aynı zamanda siyaseti, ekolojiyi ve kültürü de içeren bir çözüm talebini beraberinde getiriyor. 2019 yılında IGI-Global tarafından yayınlanan “Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirliğin Yeşil Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkileri” adlı İngilizce kitap, döngüsel ekonomi kavramının en önemli temellerini ilişkilendiren bütüncül bir yaklaşımı içeren bir anlayışı vurgulamaktadır. Bu yazıda hem bu kitaptaki önemli makalelerden örnekler yer alıyor hem de Döngüsel Ekonomi kavramının önemi vurgulanıyor.

Döngüsel Ekonomi, malzeme ve enerji döngülerinin yavaşlatılması, kapatılması ve daraltılmasıyla…


Yönetim kararları sadece tecrübeye ve sezgiye değil, aynı zamanda verilere de dayandırılmalıdır. Özellikle bilgi teknolojilerindeki gelişmeler şirketlerin piyasa hakkında birçok veriyi daha kolay toplayabilmesini ve saklayabilmesini sağlıyor. Ancak, bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkarmak ve bu bulguları kararlar için girdi olarak kullanabilmek istatistik bilimi hakkında bilgi sahibi olmayı gerektiriyor. İstatistik belli varsayımlara dayanarak ortaya konan teorik modelin verilerle test edilmesi ve bu test sonucu benimsenen model kullanılarak öngörülerde bulunulmasıdır. Kısaca, geçmişin verilerinden faydalanarak geleceğe ilişkin belirsizliği ve karar almada riski azaltma aracıdır. İstatistiki bilgiler önemli olmakla birlikte iyi anlaşılmadığında yanlış yorumlanmaya da açıktır.

Gerek her gün hastalarına teşhis koyan doktorlar, gerek…


Her ne kadar, merkezi hükümetler nezdinde pandemi sürecine yönelik atılması gereken adımlar ve geliştirilmesi gereken politikalar olsa da virüsün etki alanı düşünüldüğünde, virüse karşı alınacak tedbirlerin birey ve hane halkı gibi toplumu oluşturan en küçük unsurlardan başlaması gerekliliği doğmuştur. Dolayısıyla, yakın temas noktası olarak görülen yerel yönetimler, gündelik hayatın düzenlenmesinde öncül görev üstlenmek durumunda kalmışlardır. Bu yazıda, sizlere yerel yönetimlerin kriz yönetimindeki yerini ve atacağı adımların kentlerin geleceğine etkilerini paylaşacağız.

Sağlık krizi çerçevesinde, kamu sağlığını düzenleyici önlemlerin alınması ve acil iletişim noktalarının oluşturulması birincil eylemler arasında yer aldı. Bu adımları atarken, yerel yönetimler, kriz yönetimi için iş bölümünü en iyi…


Sorumlu bir birey, kendine emanet edilen varlıkları en iyi şekilde koruyan kişidir. Bireyin kendi yaşam kalitesini artırmak için koruması gereken en önemli varlığı ise sağlığıdır. “Her işin başı sağlık” deyimi de bu önceliklendirmeye dikkat çekiyor… Sağlıklı olma konusundaki toplumsal ve kişisel bilinçlenmenin, daha iyi yaşam koşullarının ve daha özenli beslenmenin yanı sıra nitelikli sağlık hizmetlerinin etkisiyle yaşam kalitesi ve insan ömrü gittikçe uzuyor; bütün dünyada bu geçerli… Peki COVID-19 bu durumu nasıl etkiledi? Bireyler COVID-19 öncesi ve sonrası başta sağlıklarından ve yeni normalin sonuçlarından ne kadar “sorumlu”?

COVID-19 öncesinde en sık iki ölüm nedeni olarak, ülkelere, coğrafi bölgelere ve gelir…


Hepimiz birbirimizi ‘tam’ yapan bir yapbozun parçalarıyız.

Antik Yunan döneminde ortaya çıkan demokrasi, tarihte bilinen ilk demokrasi örneği ve en değerli örneklerinden birisi. Bu anlayışa göre, bireyler bir arada olduklarında tam ve yetişkin olurlar.

Ünlü filozof Farabi’nin de dediği “Her insan yaşamak ve üstün mükemmeliyetlere ulaşmak için yaratılışta birçok şeye muhtaç olup bunların hepsini tek başına sağlayamaz.

Her insan bunun için çok kimselerin bir araya gelmesine muhtaçtır.”[1]

Birlikte yaşamak, toplumsal ihtiyaçları ve riskleri de birlikte yönetmeyi beraberinde getiriyor. İnsanlar, doğası gereği kendi işlerine odaklanmaya meyilli oluyor. Oysa, hepimiz birbirimizi bütünleyen bir yapbozun parçalarıyız. Tam da bu nedenle, asıl önemli olan…


Dünya 2019 yılının sonundan bu yana Korona salgını ile mücadele ediyor. Salgın öncelikle bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkmış olsa da hastalığın insandan insana hızlı bulaşması konunun tek başına sağlık önlemleri ile aşılamayacağını ortaya koydu. Salgının kontrol altına alınmasının, ancak insanların birbirleri ile olan temasının azaltılması ile sağlanabileceği zaman içinde fark edildi. İnsanların temasının azaltılması başka bir deyiş ile izolasyon tedbirleri ekonomik faaliyetlerin önemli ölçüde azaltılmasına sebep olarak küresel bir ekonomik krizin de tetikleyicisi haline geldi. Salgının yarattığı sosyal ve ekonomik krizin hayatımızı uzunca bir süre etkileyeceği konuşuluyor.

Korona salgını Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı doğrudan etkiliyor. Etkilenmeyi iki boyutta gözlemleyebiliriz.

Kaynak Sıkıntısı Yaşarken Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Nasıl Odaklanacağız?

İlk…


Fotoğraf: Onur Benli

Torosların eteklerinde hâlâ yarı göçebe yaşayan yörüklerin hayat biçimleri, betonarme yapıların içinde doğa ile ilişkisini kaybetmeye yüz tutmuş bir sistemden bakıldığında elbette ki ilgi çekici, belki biraz özendirici, fakat muhakkak ki değerlidir. Makilerin, su tutmayan karstik kayaların, adaçayı ve kekiklerin coğrafyası Kekova’nın doğusunda, antik ismi Istlada olan kent sınırları içinde bugün iki yörük köyü bulunuyor: Kapaklı ve Hoyran. Kapaklı, Istlada Antik Kenti’nin Akdeniz sınırını oluşturan ve deniz kıyısına yakın bir köy, Hoyran ise Kapaklı’ya bir saatlik keçi patikası yürüyüşü mesafesinde, Kekova Körfezi manzarasını kucaklayan bir nekropolün yer aldığı, rakımı daha yüksek bir düzlüğe kurulu. …


Küresel Virüsler, Sorular ve Hedefler

· Bir trilyon dolarlık soru: Ne zaman bitecek?

· Bir trilyon euroluk soru : Nasıl dersler alacak insanlık uygarlığı?

· Bir trilyon yuanlık soru : Hangi devletler yönetecek bundan sonra?

· Bir trilyon liralık soru : Nerede olacak doların kuru? Altın mı alsaydık?

Sorular yalın, yanıtları karmaşık, etkileri trilyonluk. Dünya ekonomik geliri yıllık yaklaşık 90 trilyon dolar. Satın alma gücü dikkate alındığında 130 trilyon dolar civarı. Korona krizi ile 2020 yılında bu değer, sadece parasal değil, insani ve kurumsal boyutları ile önemli ölçüde eriyecek. Durum ciddi.

Küresel ekonomi İkinci Dünya Savaşı sonrası Bretton-Woods kararları ve Sovyetler Birliği’nin etki alanları ile…


Risk yönetimi, global kuruluşlar, ülkeler, sektörler ve işletmeler bazında risklerin analiz edildiği, volatilitenin yüksek olduğu dönemlerde yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olabilmek için geliştirilmiş bir “ İyi Yönetişim’’ disiplinidir. Tanımlı risklerin gerçekleşmesi durumunda önceden belirlenmiş aksiyon planlarının devreye girmesi beklenir. Amaç, kargaşa ve panik yaşanmasını önlemek, sürdürülebilirliği sağlamaktır. Varsayım ve parametrelerde yer alsa dahi zamanını öngörmenin güç olduğu kriz senaryolarına yönelik hazırlıklar zararın tolerans sınırları içinde kalabilmesine yöneliktir. Zarar kaçınılmazdır, yeter ki yıkım olmasın…

Entelektüel platformlarda değerli sunum ve paylaşımlara, TV dizisi ve filmlere konu olmuş kurum ve şirketlerin yönetim planlarının içinde madde veya başlık olarak yer almış olsa da yaşadığımız küresel…

Yönetişim Bloğu

Eğer tek başına ıssız bir adada yaşamıyorsan bu blogta konuşulan tüm konular seni de ilgilendiriyor :)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store